เกี่ยวกับวิทยาลัย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ

วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ เกิดจากแนวความคิดของท่านผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารการจัดการทางการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ซึ่งทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับสังคม และการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน อยู่กับพ่อแม่ เพื่อให้มีความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการสร้างรากฐานทางสังคมให้ครอบครัวมีความสุข สังคมเข้มแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จึงเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาของประชากรในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีประชากรของจังหวัดในอดีตจะไปเรียนในสถานศึกษาในต่างจังหวัดมากกว่าที่จะเรียนในจังหวัดของตนด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของสองท่าน จึงมีแนวความคิดในการลงทุนเพื่อสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง

วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ใบอนุญาต (สช.2) เลขที่ 0001/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการโรงเรียน โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

๑.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ CHAIYAPHUM HIGHTECH TECHNOLOGICAL COLLEGE
ที่ตั้ง 151 ม.1 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 044-136-688
โทรสาร 044-136-688
E – mail : hightech.2556@hotmail.com
เว็บไซต์ : hightech-chai.ac.th
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ดร.ชนากานต์ ยืนยง คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาเอก ตำรงตำแหน่ง

๒.ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตามใบอนุญาตเลขที่ 001/2551 มีพื้นที่ 16 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวจารุวรรณ คาดสนิท เป็นผู้อำนวยการตามลำดับ มี ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังต่อไปนี้ อาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 10 ห้องเรียน เป็นห้องปฏิบัติการจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และห้องพิมพ์ดีด 1 ห้อง ห้องเรียน 7 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 2 ชั้น 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 ที่ แบ่งแยกชายหญิง ถังประปาบาดาล ขนาดความจุ 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร

๓. ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา

ไฮเทคล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ

อัตลักษณ์

บุคลิกดี มีทักษะ จิตอาสา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์

อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ
๒. ผลิตบุคลากรตามความต้องการตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓. มุ่งเน้นด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม

เป้าประสงค์

๑. วิชาการต้องเป็นเลิศ จบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ
๒. มีความชำนาญในสายอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เต็มความสามารถ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย
๔. สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสังคมอย่าง มีประสิทธิภาพ
๖. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]