คณะและหลักสูตร

สาขาบริหารธุรกิจ


ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.

  • สาขาวิชาการบัญชี (BA)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.

  • สาขาวิชาการบัญชี (HBA)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (HBC)

สาขาช่างอุตสาหกรรม


ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.

  • สาขาวิชาช่างยนต์ (MP)
  • สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (EP)

ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.

  • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (HMP)
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (HEP)