สาขาบริหารธุรกิจ

ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.
1 สาขาวิชาการบัญชี (BA)
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)
ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.
1 สาขาวิชาการบัญชี (HBA)
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (HBC)

สาขาช่างอุตสาหกรรม

ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.
1 สาขาวิชาช่างยนต์ (MP)
2 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (EP)
ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.
1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (HMP)
2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (HEP)