รับประกาศนียบัตร 2559

295

วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ชัยภูมิ ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559