รับประกาศนียบัตร 2559

160

วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ชัยภูมิ ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559