โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

274

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการของ รร. ไฮเทคเทคโนโลยีชัยภูมิ