พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

493

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561