พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

441

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561