พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาหาร ปีการศึกษา 2560

365

พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาหาร ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเกษตรวิท เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ให้วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต