กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

452

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ชัยภูมิ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน